Entitat
 • Nòm: Ple
 • Adreça: Passeg dera Libertat, 16 (25530 VIELHA)
 • Telefòn: 973 641 801
 • Fax: 973 641 769
 • Email: secretaria@aran.org
 • Orari: 8:00 a 15:00
Entitat
 • Nòm: Ple
 • Adreça: Passeg dera Libertat, 16 (25530 VIELHA)
 • Telefòn: 973 641 801
 • Fax: 973 641 769
 • Email: secretaria@aran.org
 • Orari: 8:00 a 15:00

Contracte mixte entara “Gestion integrau dera remassada e evacuacion de residus dera Val d’Aran” (Contracte mixt per a la “Gestió integral de la recollida i evacuació de residus de la Val d’Aran”)

Estat: Formalizacion de contracte

Ple

Informacion Generau

 • Expedient: CGA 2013/010/MIX-PD (RETR)
 • Data de publicacion der anonci: 25/02/2014 15:12 GMT(+1:00)
 • Data de publicacion dera adjudicacion: 25/02/2014 15:12 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Ple
 • Impulsor:
  Ple
 • Tipologia: Contracte mixt
 • Tramitacion: ordinaria
 • Tipe de procediment: procediment dubèrt
 • Tipe d'avaloracion d'ofèrtes: diuèrsi critèris
 • Tèrme de presentacion d'ofèrtes: 28/05/2014 15:00
 • Dubertura d'ofèrtes: Eth 6au dia obrant posterior ara finalizacion deth tèrme de presentacion d'aufèrtes
 • Lòc de publicacion: DOGC 02/05/2014
 • Planta de transferència
  Millora de la planta de transferència de residus de la Val d'Aran: Conveni ARC (299.000,00 €) Conveni ARC (160.000,00 €) Conveni Ecoembes SA (170.000,00 €)

Informacion de caractèr tecnic, economic e financèr

 • Subjècte a regularizacion armonizada: No
 • Classament / Requisits especifics: GRUP SUBGRUP CATEGORIA A 1 e A 2 d C 2 b J 2 c
 • Tèrme d'execucion: 8 ans + prorròga de 2 ans
 • A lòts?: No
 • Valor estimada deth contracte(iva excludit): 10.966.512,57 €
 • Impòrt iva: 1.215.237,71 €
 • Garantida provisionau: 105.680,83 €

Adjudicacion

Esmendes

Observacions

 • L'obertura establerta es correspon al sisè dia hàbil següent al de la finalització del termini de presentació de propostes, sens perjudici del que disposa el paràgraf quart de la clàusula vuitena, cas en el qual el termini per a l’obertura de pliques es computarà des del dia de recepció de la documentació, excepte –en tots dos casos- si és dissabte o festiu en que l’acte es produirà a la mateixa hora del primer dia hàbil immediatament posterior. Procedirà, en qualsevol cas, la convocatòria per correu electrònic a tots els licitadors.

Lòc de presentacion

 • Nòm: Conselh Generau d'Aran
 • Adreça: Passeg dera Libertat, 16
 • Telefòn: 973.641.801
 • Fax: 973.641.769
 • Email: secretaria@aran.org
 • Orari: 8.30 a 14.00

Lòc d'informacion

 • Nòm: Conselh Generau d'Aran
 • Adreça: Passeg dera Libertat, 16
 • Telefòn: 973.641.801
 • Fax: 973.641.769
 • Email: secretaria@aran.org
 • Orari: 8.30 a 14.00

NORMATIVA

 • Normes específiques de contractació a les entitats locals: disposició addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
 • Règim de delegacions en matèria de contractació administrativa