Entitat
 • Nòm: Conselh de Govèrn
 • Adreça: Passeg dera Libertat, 16
 • Telefòn: 973.641.801
 • Fax: 973.641.769
 • Email: secretaria@aran.org
 • Orari: 8:00 a 15:00
Entitat
 • Nòm: Conselh de Govèrn
 • Adreça: Passeg dera Libertat, 16
 • Telefòn: 973.641.801
 • Fax: 973.641.769
 • Email: secretaria@aran.org
 • Orari: 8:00 a 15:00

Contracte privat d’arrendament d’un Centre de Trabalh Especiau entara sua explotacion coma lauaria industriau ena Val d’Aran (Contracte privat d’arrendament d’un centre de treball especial, per a la seva explotació com a bugaderia industrial a la Val d’Aran)

Estat: Licitacion desèrta

Conselh de Govèrn

Informacion Generau

 • Expedient: CGA 2011/011/CPR-PD (AS)
 • Data de publicacion der anonci: 29/10/2012 09:24 GMT(+1:00)
 • Data de publicacion dera adjudicacion: 29/10/2012 09:24 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Conselh de Govèrn
 • Impulsor:
  Conselh de Govèrn
 • Tipologia: Arrendament de béns patrimoniaus
 • Tramitacion: ordinaria
 • Tipe de procediment: procediment dubèrt
 • Tipe d'avaloracion d'ofèrtes: diuèrsi critèris
 • Tèrme de presentacion d'ofèrtes: 09/01/2013 15:00 Vint (20) dies comptats a partir del dia següent al de publicació de l’anunci de licitació
 • Dubertura d'ofèrtes: Eth 6au dia obrant posterior ara finalizacion deth tèrme de presentacion d'aufèrtes
 • Lòc de publicacion: SEU ELECTRONICA (WEB) 20/11/2012 BOP 20/11/2012

Informacion de caractèr tecnic, economic e financèr

 • Subjècte a regularizacion armonizada: No
 • Classament / Requisits especifics: No se n'exigeix
 • Tèrme d'execucion: 6 anys + pròrroga de 2 anys
 • A lòts?: No
 • Valor estimada deth contracte(iva excludit): 113.600,00€
 • Garantida provisionau: No procedeix

Adjudicacion

Observacions

 • L'obertura establerta es correspon al sisè dia hàbil següent al de la finalització del termini de presentació de propostes, sens perjudici del que disposa el paràgraf quart de la clàusula setena, cas en el qual el termini per a l’obertura de pliques es computarà des del dia de recepció de la documentació, excepte –en tots dos casos- si és dissabte o festiu en que l’acte es produirà a la mateixa hora del primer dia hàbil immediatament posterior. Procedirà, en qualsevol cas, la convocatòria per correu electrònic a tots els licitadors.

Lòc de presentacion

 • Nòm: Conselh Generau d'Aran
 • Adreça: Passeg dera Libertat, 16
 • Telefòn: 973.641.801
 • Fax: 973.641.769
 • Email: secretaria@aran.org
 • Orari: 8.30 a 14.00

Lòc d'informacion

 • Nòm: Conselh Generau d'Aran
 • Adreça: Passeg dera Libertat, 16
 • Telefòn: 973.641.801
 • Fax: 973.641.769
 • Email: secretaria@aran.org
 • Orari: 8.30 a 14.00

NORMATIVA

 • Normes específiques de contractació a les entitats locals: disposició addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
 • Règim de delegacions en matèria de contractació administrativa