Entitat
 • Nòm: Conselh de Govèrn
 • Adreça: Passeg dera Libertat, 16
 • Telefòn: 973.641.801
 • Fax: 973.641.769
 • Email: secretaria@aran.org
 • Orari: 8:00 a 15:00
Entitat
 • Nòm: Conselh de Govèrn
 • Adreça: Passeg dera Libertat, 16
 • Telefòn: 973.641.801
 • Fax: 973.641.769
 • Email: secretaria@aran.org
 • Orari: 8:00 a 15:00

Òbres de Reforma dera Residéncia Sant Joan deth Baish Aran (Obres de Reforma de la Residència Sant Joan del Baish Aran)

Estat: Formalizacion de contracte

Conselh de Govèrn

Informacion Generau

 • Expedient: CGA 2018/002/ÒBR-PD (ESACS)
 • Data de publicacion der anonci: 09/03/2018 16:08 GMT(+1:00)
 • Data de publicacion dera adjudicacion: 09/03/2018 16:08 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Conselh de Govèrn
 • Impulsor:
  Conselh de Govèrn
 • Tipologia: Contracte d'òbres
 • Tramitacion: ordinaria
 • Tipe de procediment: procediment dubèrt
 • Tipe d'avaloracion d'ofèrtes: un solet critèri
 • Tèrme de presentacion d'ofèrtes: 09/04/2018 15:00 Vint-e-sies (26) dies naturaus a compdar dera publicacion der anonci de licitacion en DOGC
 • Dubertura d'ofèrtes: Eth 6au dia obrant posterior ara finalizacion deth tèrme de presentacion d'aufèrtes
 • Lòc de publicacion: DOGC 14/03/2018

Informacion de caractèr tecnic, economic e financèr

 • Subjècte a regularizacion armonizada: No
 • Classament / Requisits especifics: Grop C subgrop COMPLET categoria 4 Grop J subgrop 2 categoria 3
 • Tèrme d'execucion: dotze (12) mesi
 • A lòts?: No
 • Valor estimada deth contracte(iva excludit): 2.066.105,85 €
 • Impòrt iva: 433.882,23 €
 • Garantida provisionau: 61.983,18 €

Adjudicacion

Observacions

 • L'obertura establerta es correspon al sisè dia hàbil següent al de la finalització del termini de presentació de propostes, sens perjudici del que disposa el paràgraf sisè de la clàusula vuitena, cas en el qual el termini per a l’obertura de pliques es computarà des del dia de recepció de la documentació, excepte –en tots dos casos- si és dissabte o festiu en que l’acte es produirà a la mateixa hora del primer dia hàbil immediatament posterior. Procedirà, en qualsevol cas, la convocatòria per correu electrònic a tots els licitadors

Lòc de presentacion

 • Nòm: Conselh Generau d'Aran
 • Adreça: Passeg dera Libertat, 16
 • Telefòn: 973.641.801
 • Fax: 973.641.769
 • Email: secretaria@aran.org
 • Orari: 8.30 a 14.00

Lòc d'informacion

 • Nòm: Conselh Generau d'Aran
 • Adreça: Passeg dera Libertat, 16
 • Telefòn: 973.641.801
 • Fax: 973.641.769
 • Email: secretaria@aran.org
 • Orari: 8.30 a 14.00

NORMATIVA

 • Normes específiques de contractació a les entitats locals: disposició addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
 • Règim de delegacions en matèria de contractació administrativa