Entitat
 • Nòm: Servici Aranés de Benèster e Salut
 • Adreça: Çò de Saforcada s/n
 • Telefòn: 973 643 244
 • Email: jpena@aransalut.com
 • Orari: 8.00 a 15.30 ores
Entitat
 • Nòm: Servici Aranés de Benèster e Salut
 • Adreça: Çò de Saforcada s/n
 • Telefòn: 973 643 244
 • Email: jpena@aransalut.com
 • Orari: 8.00 a 15.30 ores

Òbres de reforma der Espitau Val d'Aran, separata 2: reforma parciau dera planta prumèra der edifici existent (Obres de Reforma de l’Espitau Val d’Aran, separata 2: reforma parcial de la planta primera de l’edifici existent)

Estat: Licitacion desèrta

Servici Aranés de Benèster e Salut

Informacion Generau

 • Expedient: 2018SABSOBR01
 • Data de publicacion der anonci: 01/02/2018 15:30 GMT(+1:00)
 • Data de publicacion dera adjudicacion: 01/02/2018 15:30 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Servici Aranés de Benèster e Salut
 • Impulsor:
  Servici Aranés de Benèster e Salut
 • Tipologia: Contracte d'òbres
 • Tramitacion: ordinaria
 • Tipe de procediment: procediment restringit
 • Tipe d'avaloracion d'ofèrtes: un solet critèri
 • Tèrme de presentacion d'ofèrtes: 19/02/2018 14:00 Deu (10) dies a compdar dera publicacion der anonci de licitacion en DOGC
 • Dubertura d'ofèrtes: Eth 6au dia obrant posterior ara finalizacion deth tèrme de presentacion d'aufèrtes
 • Lòc de publicacion: DOGC 08/02/2018

Informacion de caractèr tecnic, economic e financèr

 • Subjècte a regularizacion armonizada: No
 • Classament / Requisits especifics: GRUP SUBGRUP CATEGORIA C 4 4 C 6 4 C 7 4 C 9 4
 • Tèrme d'execucion: nau (9) mesi
 • A lòts?: No
 • Valor estimada deth contracte(iva excludit): 645.217,87 €
 • Impòrt iva: 135.495,75 €
 • Garantida provisionau: 19.356,54 €

Adjudicacion

Observacions

 • L'obertura establerta es correspon al sisè dia hàbil següent al de la finalització del termini de presentació de propostes, sens perjudici del que disposa el paràgraf sisè de la clàusula vuitena, cas en el qual el termini per a l’obertura de pliques es computarà des del dia de recepció de la documentació, excepte –en tots dos casos- si és dissabte o festiu en que l’acte es produirà a la mateixa hora del primer dia hàbil immediatament posterior. Procedirà, en qualsevol cas, la convocatòria per correu electrònic a tots els licitadors

Lòc de presentacion

 • Nòm: Conselh Generau d'Aran
 • Adreça: Passeg dera Libertat, 16
 • Telefòn: 973.641.801
 • Fax: 973.641.769
 • Email: secretaria@aran.org
 • Orari: 8.30 a 14.00

Lòc d'informacion

 • Nòm: Conselh Generau d'Aran
 • Adreça: Passeg dera Libertat, 16
 • Telefòn: 973.641.801
 • Fax: 973.641.769
 • Email: secretaria@aran.org
 • Orari: 8.30 a 14.00

NORMATIVA

 • Normes específiques de contractació a les entitats locals: disposició addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
 • Règim de delegacions en matèria de contractació administrativa