Entitat
 • Nòm: Conselh de Govèrn
 • Adreça: Passeg dera Libertat, 16
 • Telefòn: 973.641.801
 • Fax: 973.641.769
 • Email: secretaria@aran.org
 • Orari: 8:00 a 15:00
Entitat
 • Nòm: Conselh de Govèrn
 • Adreça: Passeg dera Libertat, 16
 • Telefòn: 973.641.801
 • Fax: 973.641.769
 • Email: secretaria@aran.org
 • Orari: 8:00 a 15:00

Servicis publics regulars de transpòrt nocturn de viatgèrs ena Val d’Aran per èish Les-Vielha-Baqueira (Serveis públics regulars de transport nocturn de viatgers a la Val d’Aran per l’eix Les-Vielha-Baqueira)

Estat: Licitacion desèrta

Conselh de Govèrn

Informacion Generau

 • Expedient: CGA 2016/002/SER-PD (ATV)
 • Data de publicacion der anonci: 03/08/2016 11:45 GMT(+2:00)
 • Data de publicacion dera adjudicacion: 03/08/2016 11:45 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Conselh de Govèrn
 • Impulsor:
  Conselh de Govèrn
 • Tipologia: Contracte de servicis
 • Tramitacion: ordinaria
 • Tipe de procediment: procediment dubèrt
 • Tipe d'avaloracion d'ofèrtes: diuèrsi critèris
 • Tèrme de presentacion d'ofèrtes: 14/12/2016 15:00 Quinze (15) dies a compdar dera publicacion der anonci de licitacion en DOGC
 • Dubertura d'ofèrtes: Eth 6au dia obrant posterior ara finalizacion deth tèrme de presentacion d'aufèrtes
 • Lòc de publicacion: DOGC 29/11/2016

Informacion de caractèr tecnic, economic e financèr

 • Subjècte a regularizacion armonizada: No
 • Classament / Requisits especifics: No procedeix. No obstant això, als efectes d’acreditar la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica d’acord amb el previst a la clàusula sisena del plec CAP, els serveis objecte d’aquest contracte se subsumeixen en la següent classificació: GRUP R, SUBGRUP 1, CATEGORIA 1
 • Tèrme d'execucion: Dus (2) ans + prorròga de dus (2) ans
 • A lòts?: No
 • Valor estimada deth contracte(iva excludit): 12.134,55 €/an
 • Impòrt iva: 1.213,45 €/an
 • Garantida provisionau: Non se n'exigís

Adjudicacion

Observacions

 • L'obertura establerta es correspon al sisè dia hàbil següent al de la finalització del termini de presentació de propostes, sens perjudici del que disposa el paràgraf quart de la clàusula vuitena, cas en el qual el termini per a l’obertura de pliques es computarà des del dia de recepció de la documentació, excepte –en tots dos casos- si és dissabte o festiu en que l’acte es produirà a la mateixa hora del primer dia hàbil immediatament posterior. Procedirà, en qualsevol cas, la convocatòria per correu electrònic a tots els licitadors.

Lòc de presentacion

 • Nòm: Conselh Generau d'Aran
 • Adreça: Passeg dera Libertat, 16
 • Telefòn: 973.641.801
 • Fax: 973.641.769
 • Email: secretaria@aran.org
 • Orari: 8.30 a 14.00

Lòc d'informacion

 • Nòm: Conselh Generau d'Aran
 • Adreça: Passeg dera Libertat, 16
 • Telefòn: 973.641.801
 • Fax: 973.641.769
 • Email: secretaria@aran.org
 • Orari: 8.30 a 14.00

NORMATIVA

 • Normes específiques de contractació a les entitats locals: disposició addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
 • Règim de delegacions en matèria de contractació administrativa