Entitat
 • Nòm: Conselh de Govèrn
 • Adreça: Passeg dera Libertat, 16
 • Telefòn: 973.641.801
 • Fax: 973.641.769
 • Email: secretaria@aran.org
 • Orari: 8:00 a 15:00
Entitat
 • Nòm: Conselh de Govèrn
 • Adreça: Passeg dera Libertat, 16
 • Telefòn: 973.641.801
 • Fax: 973.641.769
 • Email: secretaria@aran.org
 • Orari: 8:00 a 15:00

Alienacion d’un ben immòble patrimoniau (casa forestau d’Es Bòrdes) plaçada en Carrèr Artiga de Lin, 27, deth tèrme municipal d’Es Bòrdes (Alienació d’un bé immoble patrimonial (casa forestal Es Bordes) ubicat al Carrer Artiga de Lin, 27, del terme municipal d’Es Bordes)

Estat: Formalizacion de contracte

Conselh de Govèrn

Informacion Generau

 • Expedient: CGA 2015/003/IGB-V (MMN)
 • Data de publicacion der anonci: 06/05/2016 14:50 GMT(+2:00)
 • Data de publicacion dera adjudicacion: 06/05/2016 14:50 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Conselh de Govèrn
 • Impulsor:
  Conselh de Govèrn
 • Tipologia: Alienacion bens immòbles
 • Tramitacion: ordinaria
 • Tipe de procediment: procediment dubèrt
 • Tipe d'avaloracion d'ofèrtes: un solet critèri
 • Tèrme de presentacion d'ofèrtes: 18/10/2016 15:00 Vint (20) dies a compdar dera publicacion der anonci de licitacion en DOGC
 • Dubertura d'ofèrtes: Eth 6au dia obrant posterior ara finalizacion deth tèrme de presentacion d'aufèrtes
 • Lòc de publicacion: DOGC 28/09/2016

Informacion de caractèr tecnic, economic e financèr

 • Subjècte a regularizacion armonizada: No
 • Classament / Requisits especifics: Non procedís
 • A lòts?: No
 • Valor estimada deth contracte(iva excludit): 52.584,69 €
 • Garantida provisionau: 3% deth tipe de licitacion

Adjudicacion

 • Data der acòrd: 29/12/2016
 • Data de formalizacion deth contracte: 30/01/2017
 • Empresa adjudicatària: DAVID SANABRIA APARICIO
 • Impòrt: 55.000,00 €
 • Acòrd dera adjudicacion:
 •  Acòrd d'adjudicacion   (417.60 KB)

Observacions

 • L'obertura establerta es correspon al sisè dia hàbil següent al de la finalització del termini de presentació de propostes, sens perjudici del que disposa el paràgraf quart de la clàusula vuitena, cas en el qual el termini per a l’obertura de pliques es computarà des del dia de recepció de la documentació, excepte –en tots dos casos- si és dissabte o festiu en que l’acte es produirà a la mateixa hora del primer dia hàbil immediatament posterior. Procedirà, en qualsevol cas, la convocatòria per correu electrònic a tots els licitadors.

Lòc de presentacion

 • Nòm: Conselh Generau d'Aran
 • Adreça: Passeg dera Libertat, 16
 • Telefòn: 973.641.801
 • Fax: 973.641.769
 • Email: secretaria@aran.org
 • Orari: 8.30 a 14.00

Lòc d'informacion

 • Nòm: Conselh Generau d'Aran
 • Adreça: Passeg dera Libertat, 16
 • Telefòn: 973.641.801
 • Fax: 973.641.769
 • Email: secretaria@aran.org
 • Orari: 8.30 a 14.00

NORMATIVA

 • Normes específiques de contractació a les entitats locals: disposició addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
 • Règim de delegacions en matèria de contractació administrativa