Entitat
 • Nòm: Conselh de Govèrn
 • Adreça: Passeg dera Libertat, 16
 • Telefòn: 973.641.801
 • Fax: 973.641.769
 • Email: secretaria@aran.org
 • Orari: 8:00 a 15:00
Entitat
 • Nòm: Conselh de Govèrn
 • Adreça: Passeg dera Libertat, 16
 • Telefòn: 973.641.801
 • Fax: 973.641.769
 • Email: secretaria@aran.org
 • Orari: 8:00 a 15:00

Servicis de Transpòrt escolar pes rotes Arres-Vilamòs-Pònt d’Arròs-Vielha, Casau-Vilac-Vielha e Arró-Arròs-Vila-Vielha (Serveis de Transport escolar per les rutes Arres-Vilamòs-Pònt d’Arròs-Vielha, Casau-Vilac-Vielha i Arró-Arròs-Vila-Vielha)

Estat: Formalizacion de contracte

Conselh de Govèrn

Informacion Generau

 • Expedient: CGA 2015/006/SER-PDH (SCE)
 • Data de publicacion der anonci: 25/09/2015 17:59 GMT(+2:00)
 • Data de publicacion dera adjudicacion: 25/09/2015 17:59 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Conselh de Govèrn
 • Impulsor:
  Conselh de Govèrn
 • Tipologia: Contracte de servicis
 • Tramitacion: ordinaria
 • Tipe de procediment: procediment dubèrt
 • Tipe d'avaloracion d'ofèrtes: diuèrsi critèris
 • Tèrme de presentacion d'ofèrtes: 04/11/2015 15:00 Quaranta (40) dies a compdar der enviament der anonci de licitacion ath DOUE
 • Dubertura d'ofèrtes: Eth 6au dia obrant posterior ara finalizacion deth tèrme de presentacion d'aufèrtes

Informacion de caractèr tecnic, economic e financèr

 • Subjècte a regularizacion armonizada:
 • Classament / Requisits especifics: Non procedís
 • Tèrme d'execucion: Quate (4) corsi escolars (2015/2016 a 2018/2019) e ua prorròga d'un (1) cors escolar (2019/2020)
 • A lòts?:
 • Lòts:

Adjudicacion

-- Seleccionar un lòt --

Observacions

 • L'obertura establerta es correspon al sisè dia hàbil següent al de la finalització del termini de presentació de propostes, sens perjudici del que disposa el paràgraf quart de la clàusula vuitena, cas en el qual el termini per a l’obertura de pliques es computarà des del dia de recepció de la documentació, excepte –en tots dos casos- si és dissabte o festiu en que l’acte es produirà a la mateixa hora del primer dia hàbil immediatament posterior. Procedirà, en qualsevol cas, la convocatòria per correu electrònic a tots els licitadors.

Lòc de presentacion

 • Nòm: Conselh Generau d'Aran
 • Adreça: Passeg dera Libertat, 16
 • Telefòn: 973.641.801
 • Fax: 973.641.769
 • Email: secretaria@aran.org
 • Orari: 8.30 a 14.00

Lòc d'informacion

 • Nòm: Conselh Generau d'Aran
 • Adreça: Passeg dera Libertat, 16
 • Telefòn: 973.641.801
 • Fax: 973.641.769
 • Email: secretaria@aran.org
 • Orari: 8.30 a 14.00

NORMATIVA

 • Normes específiques de contractació a les entitats locals: disposició addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
 • Règim de delegacions en matèria de contractació administrativa